מידע כללי על סחר בנשים

היסטוריה

בסוף שנות ה-90 של ה-120 ובתחילת שנות האלפיים סחר בנשים לשם זנות לא היה מוגדר בישראל כעבירה פלילית. מדינת ישראל לא עשתה דבר כדי למנוע את התופעה ואת ניצולן של נשים אלו וישראל הפכה למדינת יעד לסחר בנשים.

רק בשנת 2000 ורק בעקבות פרסום דו"ח חמור של ארגון אמנסטי הבינלאומי (Amnesty International) בנושא, הכניסה מדינת ישראל לספר החוקים שלה את עבירת הסחר בנשים לשם זנות, אך לא עשתה הרבה מעבר לכך כדי להילחם בתופעה. בדו"ח תוארה לראשונה תופעת הסחר בנשים בישראל. הדו"ח חשף תופעה רחבת-היקף של נשים זרות שנסחרו בישראל לשם זנות והיעדר אכיפה למאבק בתופעה. הדו"ח ציין כי נשים אלו חוו התעללות, שעבוד, הגבלות על החירות. עוד ציין הדו"ח כי הממשלה הישראלית נכשלה בנקיטת צעדים נגד הסחר בנשים בתחומה. זאת ועוד הדו"ח מציין כי באותה תקופה, רשויות המדינה התייחסו לקורבנות הסחר כעברייניות ולא כקורבנות עבירה.

בשנת 2001 פורסם לראשונה דו"ח מחלקת המדינה האמריקאית בנושא סחר בבני אדם. ישראל דורגה בדירוג הנמוך ביותר וסווגה כמדינה שאינה עומדת בסטנדרטים המינימליים למאבק בסחר בבני אדם ואף אינה עושה מאמצים משמעותיים לעמוד בהם. עוד התייחס הדו"ח להעדר ההגנה על קורבנות הסחר באותה תקופה.

במקביל שנת 2000 הוקמה בכנסת ועדת חקירה פרלמנטרית לעניין הסחר בנשים אשר פעלה עד לסוף שנת 2004. מן הדוח המסכם של הוועדה ניתן להבין את ממדי הסחר בישראל בתקופה הרלבנטית ואת הניצול הקשה שחוו הנשים שנסחרו בישראל לשם זנות.

לפי הערכות המשטרה, בשנת 2002 שהו במדינה בין 1,000-3,000 נשים זרות שנסחרו למטרות זנות, ופעלו בה בין 200-300 בתי בושת.

 הגורמים הממשלתיים, בשיתוף ארגונים לא ממשלתיים, פעלו למיגור התופעה באמצעות חקיקה ענפה, החלטות ממשלה, פעולות אכיפה משטרתיות, הגשת כתבי אישום חמורים והקמת מקלט לקורבנות סחר בנשים, והביאו לצמצום ניכר שלה. ואכן, התופעה החלה להצטמצם בשנים 2007-2005 ,ובשנת 2010 כמעט ולא אותרו נשים זרות חדשות שנסחרו למטרות זנות בישראל.

המצב הנוכחי

החל משנת 2011 אנחנו רואים מגמה מחודשת של סחר בנשים לשם זנות בישראל. דפוסי הסחר השתנו ואם בעבר הנשים היו נחטפות ומוברחות דרך הגבול עם מצריים היום הן מובאות לישראל דרך שערי הכניסה הרשמיים (בעיקר שדות תעופה) תוך שהסוחרים משתמשים לרעה במנגנוני הגירה שונים כמו ויזת תייר ובקשות מקלט כדי להכניס את הנשים לישראל.

ההערכה היא שכל שנה נסחרות בישראל לשם זנות כמה מאות נשים זרות, רובן מגיעות לישראל ממדינות מזרח אירופה וברית המועצות לשעבר, מנוצלות לישראל בזנות לתקופות קצרות של שלושה חודשים עד חצי שנה ואז מוחזרות על ידי הסוחרים למדינות המוצא.

מתוך הבנה שרוב המנגנונים הקיימים כיום הן בתחום המניעה, הן בתחום האכיפה והן בתחום ההגנה אינם מותאמים לדפוסי הסחר החדשים ולא מצליחים להתמודד עם התחדשות התופעה נבנית כיום תכנית לאומית חדשה למאבק בסחר בבני אדם.

 

מאגר מידע בנושא סחר בנשים לשם זנות בישראל

עבירת סחר בבני אדם בחוק העונשין

עבירת גרימה לעזיבת המדינה לשם זנות או עבדות

נוהל הטיפול בקורבנות סחר בנשים המבקשות להעיד

נוהל הטיפול במתן מעמד לנפגעות סחר בנשים מטעמים הומניטריים

אמנת האומות המאוחדות נגד פשע מאורגן חוצה גבולות

פרוטוקול למניעה, לדיכוי ולהענשה על סחר בבני אדם, בעיקר נשים וילדים, המשלים את אמנת האומות המאוחדות נגד פשע מאורגן חוצה גבולות

החלטת ממשלה 4295 טקס ממלכתי לציון המאבק בסחר בבני אדם 2008  

החלטת ממשלה 4463 בדבר תוכנית לאומית למאבק בסחר בבני אדם 2019 – 2024 2019

החלטת ממשלה 1801 הקמת מקלט לקורבנות הסחר בזנות 2002

החלטת ממשלה 1804 סגירת חצרים ששימשו לסחר בבני אדם 2002

החלטת ממשלה 1805 חילוט נכסי עבירות סחר בבני אדם 2002

החלטת ממשלה 1807 בדבר מבצעי פרסום לענין סחר בבני אדם 2002

החלטת ממשלה 2806 בדבר הקמת מקלט לקורבנות סחר בבני אדם לשם זנות

החלטת ממשלה 1248 בדבר הקמת ועדת מנכ"לים קבועה ומתאם בין-משרדי בתחום הסחר בבני-אדם 2003

החלטת ממשלה 63 בדבר הקמת ועדת מנכ"לים קבועה ומינוי מתאם בתחום המאבק בסחר בבני-אדם 2006

החלטת ממשלה 2670 תכניות לאומיות למאבק בסחר בבני-אדם 2007

החלטת ממשלה 2671 בדבר עיטור ממלכתי למאבק בסחר בבני-אדם 2007

דוח מסכם ועדת חקירה פרלמנטרית לעניין סחר בנשים 2005

דוח ביניים ועדת חקירה פרלמנטרית לעניין סחר בנשים 2002

עיקרי דוח מחלקת המדינה האמריקאי 2020 (מתייחס לשנת 2019) בעברית

דוחות מחלקת המדינה האמריקאית לשנים 2017-2020 – באנגלית

דוחות מחלקת המדינה האמריקאית לשנים 2001-2016 – באנגלית

דו"ח הצוות הבין-משרדי לבחינת פעולות בהתאם לשינויים אפשריים בדפוסי הסחר בבני אדם למטרות זנות ועבירות נלוות 2011

תוכנית לאומית למאבק נגד הסחר בבני אדם למטרת זנות 2007

דוח מ.מ.מ הפסיקה בתיקי סחר בנשים בשנת 2005 – ניתוח כמותי

דוח מ.מ.מ סקירת פעילות של מדינת ישראל בתחום המאבק בסחר בבני – אדם: הטיפול בתופעת הסחר בנשים 2013

דוח מ.מ.מ המאבק בסחר בבני-אדם בישראל בשנת 2010 על-פי דוח מחלקת המדינה האמריקנית (דוח 2011)

דוח מ.מ.מ המאבק בסחר בבני-אדם בישראל בשנת 2009 על-פי דוח מחלקת המדינה האמריקנית (דוח 2010)

דוח מ.מ.מ סיוע הרשויות לקורבנות סחר בבני-אדם בתחומי הרווחה והבריאות 2009

דוח מ.מ.מ טיפול המשטרה בקורבנות סחר בבני-אדם למטרות עבודה וזנות 2009

דוח מ.מ.מ מהגרי עבודה וקורבנות סחר בבני-אדם: מדיניות הממשלה ופעילות רשות ההגירה 2009

דוח מ.מ.מ סוגיות ביישום חוק איסור סחר בבני-אדם (תיקוני חקיקה) התשס”ז-2006 2009

דוח מ.מ.מ ישראל בדוח מחלקת המדינה האמריקנית בנושא המאבק בסחר בבני-אדם 2009

דוח מ.מ.מ הפסיקה בתיקי סחר בנשים בשנים 2006-2001: נתונים מספריים 2008

דוח מ.מ.מ דילמת קורבן הסחר כ”עובדת”: בין תועלת מעשית למשמעות נורמטיבית בעייתית בראי הדיון המשפטי 2008

דוח מ.מ.מ ישראל בדוח מחלקת המדינה האמריקנית בנושא המאבק בסחר בבני-אדם לשנת 2007 (2008)

דוח מ.מ.מ פעילויות חינוך והסברה להעלאת המודעות לתופעת הסחר בנשים 2007

דוח מ.מ.מ הגבלת פרסום מתן שרותי זנות ותופעת הסחר בנשים 2007

דוח מ.מ.מ ניתוח פסקי דין בתיקי סחר בבני אדם 2005 (2006)

דוח מ.מ.מ דוח מחלקת המדינה האמריקנית בנושא סחר בבני-אדם לשנת 2004 (2005)

דוח מ.מ.מ איסור סחר בבני אדם 2005

דוח מ.מ.מ ממצאי סקר דעת קהל בנושא הסחר בנשים בישראל 2003

דוח מ.מ.מ מודעות הציבור, עמדותיו כלפי התופעה ותפיסתו את הקשר בין הסחר בנשים לבין פגיעה בזכויות האדם – מצגת 2003

דוח מ.מ.מ הבאת כלות מאוקראינה 2002

דוח מ.מ.מ סחר בנשים – מחקר השוואתי 2001

דו"ח מחקר המקלטים בישראל לנשים ולגברים שורדי סחר בבני אדם 2012

דו"ח אמנסטי 2000

מאגר מידע של משרד המשפטים בנושא סחר בבני אדם

0
קנסות שחולקו עד כה לזנאים
0
שורדות שהצליחו להגיע למחיקת חובות בעזרת המודל שפיתחנו
0
מענים שקמו/תוקצבו מאז החלטת הממשלה 4462
0
שוטרים ושוטרות עברו הכשרה לאכיפת החוק לאיסור צריכת זנות
0
ש"ח בשנה נכנסו לבסיס התקציב של הממשלה לסיוע באוכלוסית הזנות